Ohjei­ta kengitysasiakkaille

  1. Varaa ken­gi­tys- tai vuo­luai­ka tar­peek­si ajois­sa, mie­lel­lään jo edel­li­sen käyn­nin yhtey­des­sä, jot­ta ken­gi­tys- tai vuo­lu­vä­li saa­daan pidet­tyä hevo­sel­le sopivana.

  2. Ken­gi­tys­pai­kan tuli­si olla valoi­sa, riit­tä­vän tila­va ja tasai­sel­la poh­jal­la ole­va tila. Kesäl­lä vii­leä tal­li ja tal­vel­la mie­lel­lään plus­san puo­lel­la ole­va tila.

  3. Kesän hel­le­ra­ja +25 astet­ta ja tal­vel­la pak­kas­ra­ja ‑15 astet­ta (ken­gi­tys­pai­kan lämpötila).

  4. Tal­vel­la kovil­la pak­ka­sil­la hevo­nen tuli­si ottaa sisäl­le 1–2h ennen ken­gi­tys­tä, jot­ta kavio ker­keäi­si hie­man sulaa. Jäi­seen kavioon työ­vä­li­neet eivät pure niin hyvin, kuin sulaan, jol­loin vuo­luun menee kau­em­min aikaa.

  5. Kurai­sil­la keleil­lä jalat oli­si hyvä pes­tä ja kui­va­ta tai har­ja­ta puh­taak­si, jot­ta ken­git­tä­jän vaat­teet pysy­vät kui­vi­na ja työ­vä­li­neet eivät tyl­sy suot­ta. Jos tätä ohjet­ta ei nou­da­ta, lisä­tään ken­gi­tyk­seen likai­sen työn lisä 20 €.
  1. Jos hevo­nen vaa­tii rau­hoi­tus­ta ken­gi­tys­ti­lan­tees­sa, huo­leh­di rau­hoi­tus ajois­sa, niin, että hevo­nen on rau­hoi­tet­tu, kun ken­git­tä­jä saa­puu pai­kal­le. Vaih­toeh­toi­ses­ti voim­me omis­ta­jan kans­sa poh­tia, mis­tä joh­tuu, että hevo­nen tar­vit­see rau­hoi­tus­ta ken­gi­tys­ti­lan­tees­sa (hevo­sen kipu, lihas­ki­reys, tot­tu­ma­ton ken­gi­tys­ti­lan­tee­seen, pel­kää ken­gi­ty­sää­niä yms.). Mones­ti kou­lu­tuk­sel­la pys­ty­tään vai­kut­ta­maan pal­jon sii­hen, kuin­ka hevo­nen käyt­täy­tyy kengitystilanteessa.

  2. Omis­ta­jan tai vas­taa­van hen­ki­lön oli­si hyvä olla muka­na ken­gi­tys­ti­lan­tees­sa, jot­ta ken­git­tä­jä pys­tyy tar­vit­taes­sa kysy­mään eri­tyi­ses­ti hevo­sen jal­koi­hin liit­ty­viä kysy­myk­siä. Omis­ta­jan ei kui­ten­kaan ole pak­ko olla ken­git­tä­jän vie­res­sä koko ken­gi­tyk­sen ajan, vaan voi samal­la esi­mer­kik­si teh­dä mui­ta tallihommia.

  3. Jäy­kem­mil­le hevo­sil­le lii­ku­tus ennen ken­gi­tys­tä voi teh­dä hyvää, jol­loin lihak­sis­to on hie­man vet­rey­ty­nyt ja jal­ko­ja on hel­pom­pi pitää ylhääl­lä. Myös sään­nöl­li­ses­tä venyt­te­lys­tä on apua jäyk­kien hevos­ten kanssa.

Mak­su­vaih­toeh­dot: Kort­ti tai kätei­nen, yri­tys­asiak­kail­le sekä vakio­asiak­kail­le mah­dol­lis­ta laskutus.

Ken­gi­ty­sai­ka on perut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä, muu­ten veloi­te­taan työn hin­nas­ta 50 %.

Maa­nan­tain työt perut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä per­jan­tai­na.