Hinnasto-(2)

©Tar­ja Kivirinta

Eli­na Hau­ta­la — Kou­lu­tet­tu hevo­sen­hoi­ta­ja ja kengittäjä

Olen Eli­na Hau­ta­la, hevo­sen­hoi­ta­ja, ken­git­tä­jä, HPT Hevos­tai­to-osaa­ja® sekä tra­de­no­mio­pis­ke­li­ja Kokkolasta.

Aloi­tin hevo­sis­ta haa­vei­le­mi­sen jo alle kou­lui­käi­se­nä. Omin kol­me hie­hoa iso­van­hem­pie­ni nave­tas­ta. Har­jai­lin ja hoi­din nii­tä kuin hevo­sia samal­la kuvi­tel­len, kuin­ka voi­sin isom­pa­na rat­sas­taa niil­lä. Vali­tet­ta­vas­ti en leh­mil­lä rat­sas­tus­haa­vet­ta­ni pääs­syt kos­kaan toteut­ta­maan, kun iso­van­hem­pa­ni lait­toi­vat leh­mät pois olles­sa­ni eskari-ikäinen.

8‑vuotiaasta 15-vuo­ti­aak­si asti hoi­din ja rat­sas­tin epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sia hevo­sia. Pää­sään­töi­ses­ti enti­siä ravu­rei­ta ja pus­ka­rat­su­ja, kun­nes van­hem­pa­ni osti­vat minul­le oman hevo­sen, lv-tam­ma Violan.

Kavio­liit­tom­me Vio­lan kans­sa ker­ke­si kes­tää hui­keat yhdek­sän vuot­ta, kun­nes eri­lais­ten ter­vey­son­gel­mien takia pää­tin pääs­tää par­haan ystä­vä­ni vih­reäm­mil­le lai­tu­mil­le kesäl­lä 2021.

17-vuo­ti­aa­na aloin käy­mään Niva­las­sa Pako­lan Mer­vil­lä opis­sa. Aluk­si autoin vain hevos­ten varus­ta­mi­ses­sa ja muis­sa tal­li­hom­mis­sa seu­ra­ten tar­kas­ti vie­res­tä, kuin­ka Mer­vi kou­lut­ti ja rat­sas­ti hevo­sia. Pik­ku­hil­jaa avus­tin myös itse kou­lu­tuk­ses­sa ja ennen kuin huo­ma­sin­kaan, pää­sin jo kou­lut­ta­maan Mer­vin val­vo­van sil­män alla hevo­sil­le perus­asioi­ta. Esi­mer­kik­si juok­sut­ta­maan hevo­sia pyö­rö­ai­tauk­ses­sa tai narus­sa, teke­mään talu­tus- ja sie­dä­tys­har­joi­tuk­sia, opet­ta­maan 3‑vuotiasta nuor­ta satu­laan ja pal­jon muu­ta. Opin tuon kesän aika­na niin kou­lu- kuin län­nen­rat­sas­tuk­ses­ta, sekä hevos­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta val­ta­vas­ti. Par­haim­mil­laan pää­sin päi­vän aika­na 4–5 eri­lai­sen hevo­sen sel­kään, joi­den jäl­keen vie­lä hyö­dyn­sin oppi­mia­ni asioi­ta Violaan.

Sil­le tiel­le olen jää­nyt, eikä pois­pää­syä enää ole. Mel­kein kai­ken mah­dol­li­sen vapaa-ajan käy­tin vuo­sien 2014–2019 aika­na seu­ra­ten ja avus­taen Mer­viä eri­lais­ten hevos­ten kou­lu­tuk­ses­sa. Ja vie­lä tänä päi­vä­nä­kin otan vas­taan Mer­vil­tä vink­ke­jä ja oppia eri­lais­ten hevos­ten kouluttamisessa.

(r) Heidi Keskitalo

Eli­na ja Vio­la © Hei­di Keskitalo

Olen opis­kel­lut Kaus­ti­sel­la hevos­ten­hoi­ta­jak­si eri­kois­tuen ken­git­tä­mi­seen. Olen­kin vuo­des­ta 2018 teh­nyt pää­sään­töi­ses­ti perus­ken­gi­tyk­siä ja vuo­lu­ja. Minul­la on suu­ri halu kehit­tää ja haas­taa itseä­ni, niin­pä aloi­tin tam­mi­kuus­sa 2022 Kiu­ru­ve­del­lä ken­git­tä­jän ammattitutkinnon.

Tule­vai­suu­des­sa aion jat­ku­vas­ti syven­tää omaa osaa­mis­ta­ni hevos­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta ja nii­den hyvin­voin­nis­ta. Haluan myös oppia lisää ken­git­tä­mi­ses­tä ja tavoit­tee­na­ni on jos­kus vie­lä suo­rit­taa ken­git­tä­jän eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to. Omal­la osaa­mi­sel­la­ni haluan lisä­tä ihmis­ten tie­tout­ta hevos­ten laji­tyy­pil­li­ses­tä käyt­täy­ty­mi­ses­tä, hevos­ten nopeas­ta oppi­mis­ky­vys­tä, sekä sii­tä, kuin­ka pie­nil­lä asioil­la voi­daan saa­da hevo­sis­ta ren­to­ja, sekä saa­daan hevo­sen ja ihmi­sen välis­tä luot­ta­mus­ta syvennettyä.

Cv

Sie­vin lukio (2017)

Hevos­ten­hoi­ta­ja, ken­git­tä­jä (2019)

HPT Hevos­tai­to-osaa­ja® (2019)

Ken­git­tä­jän ammat­ti­tut­kin­to (2022-kes­ken)

Tra­de­no­mi (2017-kes­ken)