Hinnasto-(2)

©Tar­ja Kivirinta

Esit­te­ly

Olen Eli­na Hau­ta­la, ken­git­tä­jä sekä HPT Hevos­tai­to-osaa­ja® Kokkolasta.

Aloitin hevosista haaveilemisen jo alle kouluikäisenä. Omin kolme hiehoa isovanhempieni navetasta. Harjailin ja hoidin niitä kuin hevosia samalla kuvitellen, kuinka voisin isompana ratsastaa niillä. 

8‑vuotiaasta 15-vuo­ti­aak­si asti hoi­din ja rat­sas­tin epä­sään­nöl­li­sen sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sia hevo­sia. Pää­sään­töi­ses­ti enti­siä ravu­rei­ta ja har­ras­te­rat­su­ja, kun­nes van­hem­pa­ni osti­vat minul­le oman hevo­sen, lv-tam­ma Vio­lan. Kavio­liit­tom­me Vio­lan kans­sa kes­ti unoh­tu­mat­to­mat yhdek­sän vuot­ta, kun­nes eri­lais­ten ter­vey­son­gel­mien takia pääs­tin par­haan ystä­vä­ni vih­reäm­mil­le lai­tu­mil­le kesäl­lä 2021.

17-vuo­ti­aa­na aloin käy­mään Niva­las­sa Pako­lan Mer­vil­lä opis­sa. Aluk­si autoin vain hevos­ten varus­ta­mi­ses­sa ja muis­sa tal­li­hom­mis­sa seu­ra­ten tar­kas­ti vie­res­tä, kuin­ka Mer­vi kou­lut­ti ja rat­sas­ti hevo­sia. Pik­ku­hil­jaa avus­tin myös itse kou­lu­tuk­ses­sa ja ennen kuin huo­ma­sin­kaan, pää­sin jo kou­lut­ta­maan Mer­vin val­vo­van sil­män alla hevo­sia. Opin tuo­na aika­na niin kou­lu- kuin län­nen­rat­sas­tuk­ses­ta, sekä hevos­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta val­ta­vas­ti. Par­haim­mil­laan pää­sin päi­vän aika­na 4–5 eri­lai­sen hevo­sen sel­kään, joi­den jäl­keen vie­lä hyö­dyn­sin oppi­mia­ni asioi­ta Violaan.

Sil­le tiel­le olen jää­nyt, eikä pois­pää­syä enää ole. Mel­kein kai­ken mah­dol­li­sen vapaa-ajan käy­tin vuo­sien 2014–2019 aika­na seu­ra­ten ja avus­taen Mer­viä eri­lais­ten hevos­ten kou­lu­tuk­ses­sa. Ja vie­lä tänä päi­vä­nä­kin otan vas­taan Mer­vil­tä vink­ke­jä ja oppia eri­lais­ten hevos­ten kouluttamisessa.

(r) Heidi Keskitalo

Eli­na ja Vio­la © Hei­di Keskitalo

Olen opis­kel­lut Kaus­ti­sel­la hevos­ten­hoi­ta­jak­si eri­kois­tuen ken­git­tä­mi­seen. Olen­kin vuo­des­ta 2018 teh­nyt pää­sään­töi­ses­ti perus­ken­gi­tyk­siä ja vuo­lu­ja. Minul­la on suu­ri halu kehit­tää ja haas­taa itseä­ni, niin­pä val­mis­tuin ken­git­tä­jän ammat­ti­tut­kin­nos­ta 2023 Kiu­ru­ve­del­lä ja seu­raa­va­na aske­lee­na onkin käy­dä eri­koi­sam­mat­ti­tut­kiin­to ja kier­tää eri­lai­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa ympä­ri suomea.

Tule­vai­suu­des­sa aion jat­ku­vas­ti syven­tää omaa osaa­mis­ta­ni hevos­ten kou­lut­ta­mi­ses­ta ja nii­den hyvin­voin­nis­ta. Haluan myös oppia lisää ken­git­tä­mi­ses­tä ja kehit­tää itseä­ni sii­nä. Omal­la osaa­mi­sel­la­ni haluan lisä­tä ihmis­ten tie­tout­ta hevos­ten laji­tyy­pil­li­ses­tä käyt­täy­ty­mi­ses­tä, hevos­ten nopeas­ta oppi­mis­ky­vys­tä, sekä sii­tä, kuin­ka pie­nil­lä asioil­la voi­daan saa­da hevo­sis­ta ren­to­ja, sekä saa­da hevo­sen ja ihmi­sen välis­tä luot­ta­mus­ta syvennettyä.

Cv

Sie­vin lukio (2017)

Hevos­ten­hoi­ta­ja, ken­git­tä­jä (2019)

HPT Hevos­tai­to-osaa­ja® (2019)

Tra­de­no­mi (2022)

Ken­git­tä­jän ammat­ti­tut­kin­to (2023)