Perus­ken­gi­tys ja vuolu

.

Ken­gi­tyk­sel­lä tar­koi­te­taan sitä, kun hevo­sel­ta pois­te­taan van­hat ken­gät, teh­dään raken­teen mukai­nen vuo­lu ja kiin­ni­te­tään uudet ken­gät takai­sin kavioi­hin. Vuo­lul­la tar­koi­te­taan sitä, kun kavios­ta pois­te­taan lii­ka­kas­vu. Ken­gät­tö­mil­le hevo­sil­le teh­dään vain pelk­kä vuolu.

Ken­gi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on suo­ja­ta ja tukea kavio­ta, säi­lyt­tää kavion muo­to, sekä pitää lii­ke­ra­dat sään­nöl­li­si­nä. Eri­tyi­ses­ti tal­vel­la ken­gi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on estää hevo­sen liu­kas­tu­mi­nen eri­lai­sil­la hokkikengillä.

Hevo­sen oli­si ihan­teel­lis­ta pys­tyä kul­ke­maan ilman ken­kiä, sil­lä näin kavio­me­ka­nis­mi toi­mii par­hai­ten. Kui­ten­kaan tämä ei kai­kil­la hevo­sil­la ole mah­dol­lis­ta esim. eri­lais­ten jal­ka-asen­to­jen, ohuen antu­ran tai kavion lii­ka­ku­lu­mi­sen takia. Ken­gät­tö­män hevo­sen kavion lii­ka­ku­lu­mis­ta voi­daan kui­ten­kin ehkäis­tä eri­lai­sil­la bootseilla.

Hevo­nen tar­vit­see ken­gi­tyk­sen tai vuo­lun noin 4–8vk:n välein. Ken­gi­tys- tai vuo­lu­vä­li on hyvin yksi­löl­lis­tä ja voi vaih­del­la myös vuo­de­nai­ko­jen mukaan. Kui­ten­kin jos kavio­me­ka­nis­mi toi­mii nor­maa­lis­ti, kavion pitäi­si kas­vaa ympä­ri­vuo­den tasai­seen tahtiin.