Eli­na Hau­ta­la – Ken­git­tä­jä ja hevosenkouluttaja

Sovi­taan sinul­le sopi­va ken­gi­tys tai koulutusaika!

Koulutus-(2)

Hei,

Olen Eli­na Hau­ta­la, nuo­ri ja inno­kas hevo­sa­lan ammat­ti­lai­nen. Eri­lai­sis­ta hevo­sis­ta löy­tyy koke­mus­ta yli 10-vuo­den ajal­ta. Olen opis­kel­lut Kiu­ru­ve­del­lä ken­git­tä­jän ammat­ti­tut­kin­non sekä Hevos­tai­to Aka­te­mias­sa HPT Hevos­tai­to-osaa­ja® koulutuksen.

Tar­joan hevos­ten ken­gi­tys- ja kou­lu­tus­pal­ve­lui­ta Kes­ki-Poh­jan­maal­la Kok­ko­las­ta noin 100km säteellä.

Pal­ve­lut

Ken­gi­tyk­set ja vuolut

Ken­gi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on suo­ja­ta ja tukea kavio­ta, säi­lyt­tää kavion muo­to, sekä pitää lii­ke­ra­dat sään­nöl­li­si­nä. Vuo­lul­la taas pois­te­taan kavios­ta lii­ka­kas­vu, huo­leh­di­taan sii­tä, että kavio säi­lyi­si sym­met­ri­se­nä ja kavio­kul­ma hevo­sen raken­teel­le sopi­va­na. Hevo­sen yksi­löl­li­sen raken­teen huo­mioon otta­vat ken­gi­tyk­set ja vuo­lut, sekä irto­ken­kien kiin­ni­tyk­set var­mal­la ja rau­hal­li­sel­la otteella.

Hevos­ten arkikäytöskoulutus

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on teh­dä arjes­sa toi­mi­mi­ses­ta hel­pom­paa, ren­nom­paa ja tur­val­li­sem­paa, sekä paran­taa ihmi­sen ja hevo­sen välis­tä yhteis­työ­tä. Kou­lu­tuk­ses­ta on apua esim. jos hevo­nen yrit­tää jyrä­tä ihmi­sen yli talut­taes­sa, hevo­nen ei anna kiin­ni tar­has­sa tai hevo­nen on vai­kea rokottaa/madottaa yms.

Hin­nas­to

  • Peruskengitys  alk. 87 €
  • Raken­teen mukai­nen vuolu  alk. 40 €
  • Irto­ken­gän kiinnitys  25 €

    Ei vakio­asiak­kail­le 35 € 

  • Matkakulut  0,65 €/km